Laboratorní
     rozbory

Nabídka širokého portfolia služeb pro všechny typy vzorků vod, výluhů, kalů, sedimentů, zemin a odpadů. Rychle a spolehlivě zajistíme rozbory prostřednictvím akreditované laboratoře potřebné například pro uložení odpadu na skládky apod.

Jak to funguje ?

Společnost 4eco s.r.o., zabezpečuje odběry reprezentativních vzorků odpadních vod nebo odpadů a jejich laboratorní rozbor prostřednictvím akreditované laboratoře (ČIA) Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.. Rozsah stanovení analyzovaných parametrů je obvykle dán příslušnými normami, legislativními předpisy nebo nařízeními orgánů státní správy v rámci kolaudačního rozhodnutí.

Zajišťujeme odběry a laboratorní rozbory:

  • odpadních vod z odlučovačů ropných látek, čistíren odpadních vod, lapolů, tukových lapačů, apod.
  • podzemních vod - monitorovací vrty
  • odpadů - zeminy, kaly apod.