O společnosti

Odvoz odpadu a suti Praha východ

Srdcem a duší společnosti 4eco s.r.o. jsou její lidé, služby a kultura podnikání. Představuje dostupný a ekologický způsob nakládání s Vaším odpadem v souladu se zákony České republiky. 4eco s.r.o. představuje moderní a špičkové služby vhodné pro každého.

Společnost založili v roce 2009 bývalí dlouholetí pracovníci orgánu státní správy v oblasti odpadového hospodářství za spolupráce kvalifikovaných a fundovaných pracovníků s více než 10tiletou praxí v jednotlivých oborech komunálních služeb.

Těžiště činností společnosti 4eco spočívá především:

 • poskytujeme komplexní portfólio služeb spojených s nakládáním s odpady
 • přistavení a pronájem kontejnerů na stavební sutě a odpad
 • likvidace černých skládek odpadů
 • poradenskou činnost v oblasti nakládání s odpady
 • zpracování provozních řádů a zákonných hlášení
 • údržba zeleně (včetně veřejné)
 • silniční nákladní doprava
 • prodej písku, štěrku, kačírku atd.

Obchodní podmínky

Předmětem těchto podmínek jsou služby v oblasti životního prostředí, mezi které patří především převzetí odpadu kategorie ostatní odpad nebo nebezpečný odpad za účelem jeho odstranění, přepravy, nebo předání oprávněné osobě a s tím související pronájem shromažďovacích prostředků. Dále pak dopravy a ostatní obdobné činnosti vykonávající spol. 4eco s.r.o. K plnění předmětu telefonické, ústní, písemné či, elektronické objednávky (dále jen „objednávky“) může docházet v místě činnosti objednavatele nebo v místě vzniku odpadu, jejichž vlastníkem či původcem je objednavatel.

odst.1 Místo a převzetí odpadu

 1. Řidič nebo zástupce zhotovitele má právo ověřovat shodu odpadu a předpokládané množství odpadu s popisem uvedeným v objednávce.

 2. Pokud bude zjištěn rozdíl mezi deklarovanou (odhadovanou) a skutečnou hmotností dodaných odpadů na základě objednávky, bude účtována cena stanovená na základě skutečné hmotnosti předaného odpadu.

 3. Pokud dojde k rozdílu mezi deklarovanou (uvedenou v základním popisu či v objednávce nebo smlouvě) a skutečnou kvalitou odpadu (fyzikálně chemické vlastnosti), bude odpad přeřazen do kategorie dle katalogového čísla odpadu, které odpadu skutečně odpovídá. Cena bude navýšena dle skutečných nákladů. Dále budou navíc účtovány náklady  na případnou přepravu do jiného smluvního zařízení. Nejvýše však cena podle platného ceníku společnosti ke dni převzetí odpadu.

 4. Bude-li rozdíl v hmotnost nebo kvalitě odpadu, vyjádřený penězi, přesahovat cca 30% původně sjednaných podmínek, zavazuje se zhotovitel o této skutečnosti neprodleně dodavatele telefonicky informovat.

 5. Zhotovitel je oprávněn odmítnout převzetí odpadu, jehož kvalita či množství nebyly předem sjednány nebo odpadu, jehož skutečný stav neodpovídá předem deklarovanému stavu.

 6. Za řádné zatřídění odpadu v souladu s platnými předpisy odpovídá objednavatel, zhotovitel si vyhrazuje právo provést kontrolní odběr či analýzu.

odst.2 Závazky ze strany zhotovitele

 1. Zhotovitel převezme od objednavatele veškerý odpad specifikovaný v objednávce s výjimkou případu dle odst.1 písm. c a zajistí jeho odstranění, využití nebo opětovné využití v souladu s platnými právními předpisy.

 2. Zhotovitel předá nebo zašle prostřednictvím pošty objednavateli doklad o odstranění odpadu, kterým je zejména EPNO (pro nebezpečný odpad) nebo průvodka odpadu (pro odpad kategorie ostatní odpad) nebo potvrzení o převzetí (pro druhotné suroviny, odpad určený k recyklaci, odpadní vody apod.).

 3. Bude-li zhotovitel přepravcem a objednavatel odesílatelem (ve smyslu ADR) a půjde-li o přepravu nebezpečných látek po veřejné komunikaci, zavazuje se zhotovitel použít přepravní prostředky a osádku vozidla, které splňují požadavky pro přepravu nebezpečných odpadů.

 4. Zhotovitel po provedení služby nebo díla provede vyúčtování. V případě předem poskytnuté zálohy, případný přeplatek vrátí objednavateli.

odst.3 Závazky ze strany objednavatele

 1. Objednavatel je povinen zajistit bezpečnou příjezdovou cestu na místo provedení služby nebo díla pro vozidlo zhotovitele a upozornit posádku vozidla na všechna možná nebezpečí (zejména na existenci poklopů jímek, kanalizace, nezpevněný nebo podmáčený povrch apod.), aby nedošlo k poškození majetku objednavatele, zhotovitele a třetích osob.

 2. Objednavatel je oprávněn předat zhotoviteli pouze odpad, který uvedl v objednávce. V případě, že je naložen jiný odpad, je objednavatel povinen neprodleně informovat o této skutečnosti zhotovitele, a je povinen zaplatit zhotoviteli cenu dle skutečné kategorie odpadu. Viz ceník.

 3. Objednavatel zodpovídá za odpad, který naložil nebo nechal naložit do sběrného zařízení (kontejneru) do doby,  než zhotovitel naloží sběrné zařízení na své vozidlo.

 4. Při předávání odpadu je objednavatel povinen na žádost řidiče zhotovitele upravit naložený odpad tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti provozu nebo případnému přetížení kontejneru a vozidla. Objednavatel je povinen například část odpadu vyložit, přemístit na ploše kontejneru apod.

 5. Objednavatel není oprávněn manipulovat se zařízením (kontejnerem či jiným prostředkem) spol. 4eco s.r.o., tj. v žádném případě nesmí zařízení posouvat, přesouvat otáčet či jiným způsobem měnit jeho polohu. V případě nutnosti změny polohy kontaktuje objednavatel spol. 4eco, která na náklady objednavatele polohu zařízení změní.
 6. V případě, že se objednavateli účtují náklady dopravy, je objednavatel povinen uhradit  skutečné ujeté km dle platného ceníku.

 7. Je povinen zaplatit zhotoviteli (řidiči, v kanceláři firmy, převodem) předem dohodnutou zálohu před započetím díla nebo služby, a po ukončení díla nebo služby je povinen zaplatit zhotoviteli v dohodnutém čase a v plné výši fakturovanou částku, dohodnutým způsobem úhrady (v hotovosti, převodem na účet).

 8. V případě jednorázové nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu je dodavatel odpadu (vlastník odpadu) povinen zhotoviteli poskytnout ZPO (základní popis odpadu) v souladu s vyhl. č. 383/2001 Sb.

odst.4 Ochrana osobních údajů

Použití a zpracování vámi poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnutá data slouží pouze k řádnému zpracování a vyřízení vaší objednávky a nebudou poskytována jinému subjektu.